2008-06-30 17:21Pressmeddelande

Kraftig ökning av turistexporten 2007

Den totala svenska turistkonsumtionen ökade under 2007 med drygt 4 procent till totalt 237 miljarder kronor. Sysselsättningen steg med 8 procent till 160 300 årsanställda. Turistexporten, det vill säga utländska turisters konsumtion i Sverige, ökade med hela 12 procent till 88 miljarder kronor. Momsintäkterna på turistexporten uppgick till drygt 12 miljarder. Det visar färsk turismstatistik från Nutek.

Samtidigt som turistexporten ökade starkt planade svenskarnas inhemska turistkonsumtion ut under året. Den stora ökningen i turistintäkter är således helt driven av utländska besökare i Sverige. Sedan år 2000 har den totala svenska exporten ökat med drygt 50 procent i löpande priser. Under samma period ökade turistexporten med nära 100 procent.

Den största kakan av turismkonsumtionen, 89 miljarder, utgjordes av varuhandel; livsmedel, drivmedel och övrig handel. Logi och restaurang utgjorde en nästan lika stor del av konsumtionen; 72 miljarder. Transporter stod för 58 miljarder och övriga tjänster, såsom kultur, rekreation för 17 miljarder.

Den största delen av de anställda inom svensk turism finns i hotell och restaurangbranschen, cirka 72 000 årsverken. Varuhandel sysselsätter 34 000 årsanställda och kultur, rekreation och sport runt 16 000 årsanställda. Hotell och restaurang är också det segment där sysselsättningen ökat snabbast.

- Nuteks siffror bekräftar att det internationella resandet ökar snabbt och att många väljer att åka till Sverige. Den svenska turistexporten blir allt viktigare för den svenska tillväxten och för att skapa jobb. Därför är det viktigt att Sverige satsar offensivt för bibehållen och ökad konkurrenskraft för den svenska turism- och besöksnäringen, kommenterar Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg