2007-08-29 17:23Pressmeddelande

Jämställ turismnäringen med andra näringar!

Turismnäringen i Sverige skapar arbetstillfällen och regional utveckling. På senare år har turismnäringen vuxit, samtidigt som många traditionellt stora näringar minskat. Men det finns en risk att turismnäringen famlar i blindo efter fortsatta framgångar; den statistik som i dag beskriver turism och turismnäringens utveckling räcker inte som instrument för djupare analyser av bland annat regionala effekter. Ska vi fortsätta vara en motor för svensk ekonomi behöver regeringen ta fram bättre statistik över turismens betydelse. Turismnäringen är en bra affär för Sverige. För varje hundralapp våra utländska gäster spenderar går 45 kronor tillbaka i skatt till staten. Totalt bidrar de med drygt 30 miljarder kronor årligen eller 90 miljoner per dag. Tack vare turismen kan också många kommuner i landsbygden behålla sina affärer, nöjen och ha en god kommunal service. Nyligen presenterade Nutek statistik som visar att under 2006 ökade turismnäringen i Sverige sin totala omsättning med nära 11 procent till drygt 215 miljarder kronor. Turismnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, ökade med nästan 20 procent och är för andra året i rad större än personbilsexporten. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar minskar har turismnäringen bidragit med nästan 50 000 nya heltidsarbeten sedan 1995, en ökning med nästan 50 procent. Men konkurrensen inom turismnäringen hårdnar och för att inte tappa i fart krävs konkreta åtgärder. Vi uppmanar ansvarig minister Maud Olofsson att vidta åtgärder för att ytterligare stärka förutsättningarna för den växande turismnäringen. En sådan är att ge näringen förutsättningar att jämföra sig med andra. Den statistik som finns i dag på lokal och regionalnivå är statistik i form av bland annat antalet övernattningar. Men eftersom stora delar av turismnäringen inte erbjuder eller innefattar övernattningar ger detta sätt att mäta inte en fullständig bild över turismnäringens omfattning och bidrag till svensk ekonomi. Riksbankens uppgifter om vad utländska besökare omsätter är godtycklig och otymplig. Detta gör att politiker och turismnäring saknar rätt förutsättningar att göra prognoser och utveckla näringen. För att ytterligare öka förutsättningarna för turismnäringen krävs att den befintliga statistiken kompletteras med regionala beräkningar som belyser turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning. För att kunna bedriva en effektiv produktutveckling och marknadsföring av Sverige som destination behövs också en löpande undersökning längs med våra gränser. En gränsundersökning som bland annat mäter volymer, den utländska besökarens behov, intressen och konsumtionsmönster. Det räcker inte att turismnäringen mäts i antal gästnätter, turismen måste också kunna mätas i kronor och ören. Föreningen Turism i Sverige föreslår därför näringsminister Maud Olofsson att ge berörda myndigheter i uppdrag att ta fram ett system för hur denna nödvändiga statistik kan tas fram. Fakta om Föreningen Turism i Sverige: Föreningen Turism i Sverige, FörTur, är en intresseorganisation för svensk turism med drygt 400 medlemmar. Föreningen Turism i Sverige representerar lokala och regionala turistorganisationer samt företag som producerar resor i Sverige. Föreningen Turism i Sverige medverkar aktivt för utvecklingen av den svenska turismnäringen. FörTur har även ansvaret för auktoriseringen av Sveriges turistbyråer. Läs mer på www.turism.se Eva Hedenström


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg