2022-03-02 10:16Nyheter

Svensk Turism om planförslaget för transportinfrastrukturen

I november presenterade Trafikverket sitt förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Svensk Turism konstaterar att planförslaget har stort fokus på traditionell industri och att besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme.

Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens "Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring". Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen.  Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Remissyttrande Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.