2021-09-10 12:30Nyheter

Arbetet med samverskansarenan för besöksnäringen tas nu vidare av Svensk Turism

null

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avsåg att finansiera utvecklingen av en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket fick ett regeringsuppdrag att i en uppstartsfas stödja näringen i arbetet och i januari 2020 beviljades Svensk Turism AB:s ansökan om att få uppdraget att utveckla arenan.

Inom projektet har förslag till upplägg och innehåll för en samverkansarena för besöksnäringen arbetats fram och lämnats över till Svensk Turism. Svensk Turism tar nu arbetet vidare för att samla besöksnäringens företag, formulera näringens behov och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. Därtill ska också en hållbar verksamhetsplan och långsiktig finansiering säkerställas.

- Projektet är avslutat och har uppnått den ambition som politiken haft med att samla den privata besöksnäringen och ge oss möjlighet att agera med en samlad röst. Arbetet har pågått samtidigt som en världsomfattande pandemin slagit hårt mot berörda intressenters ordinarie verksamhet, vilket har varit utmanande för projektet. Tack vare ett stort engagemang har vi ändå lyckats arbeta fram förslag till vision, mål och områden att verka inom till nytta för besöksnäringen. Projektet föreslår att det går vidare i en etableringsfas inom ramen för Svensk Turism säger styrgruppsordförande Marcus Risberg

- Svenskt Turism tar nu detta viktiga arbete vidare för att bli en samlande kraft för besöksnäringen och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. Utgångspunkten är de utmaningar och behov som finns för att bidra i återuppbyggnaden av näringen efter pandemin. En framgångsfaktor för det fortsatta arbetet är bland annat en bra samverkan med det offentliga främjarsystemet säger Svensk Turisms ordförande Jonas Siljhammar


  Om Svensk Turism AB

  Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


  Kontaktpersoner

  Jonas Siljhammar
  Ordförande Svensk Turism
  Jonas Siljhammar
  Marcus Risberg
  Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
  Marcus Risberg